Dzīvokļa īpašuma likums https://likumi.lv/doc.php?id=221382

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums https://likumi.lv/doc.php?id=193573

Likums Par dzīvojamo telpu īri https://likumi.lv/doc.php?id=56863

Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi https://likumi.lv/doc.php?id=218832

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums https://likumi.lv/doc.php?id=275062

Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu https://likumi.lv/ta/id/281230-noteikumi-par-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanu-un-lietosanu

Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu https://likumi.lv/doc.php?id=151306


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .